Học từ vựng - Speakout ↪ Intermediate Plus 2nd Edition (Unit 8 - Knowledge)

/ˈmeɪk ə ˈpækt/

/ˈmeɪk ˈmʌ.ni/

/ˈduː ˈdæ.mədʒ/

/ˈduː ˈʌtmoʊst/

/ˈteɪk ˈfɔːr ˈɡræn.təd/

/ˈmeɪk ˈæn ɪk.ˈsep.ʃn̩/

/ˈmeɪk ˈæn ɪk.ˈskjuːs/

/ˈmeɪk ˈæn ˈe.fərt/

/ˈduː ðə ˈdɪ.ʃəz/

/ˈteɪk ðə ˈkre.dət/

/ˈbaɪəst/

/ˈflɒd/

/ˈwel ˌɪn.ˈfɔːrmd/Unit 7: Arts1 | 2 | 3 | 4 | Unit 1: New things

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học