Học từ vựng - Speakout ⇀ Upper Intermediate 2nd Edition (Unit 3 - Stories)

/tɜːn ʌp/

/ ˌriːˈtʃɑːrdʒ/

/ˈfoʊ.kəs ɑːn/

/ˈɑːr.t̬ɪ.kəl/

/ˈnɑː.vəl/

/ɪnˈkred.ə.bəl/

/ˈwɪs.pɚ/

/krɑːl/

/ˈwɑːn.dɚ/

/saɪ/

/ɡeɪz/

/baɪˈɑː.ɡrə.fi/

/ˌɑː.t̬ə.baɪˈɑː.ɡrə.fi/

/ˈpɔɪ.njənt/

/jɑːn/Unit 2: Issues1 | 2 | 3 | 4 | Unit 4: Downtime

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học