Học từ vựng - Speakout ⇀ Upper Intermediate 2nd Edition (Unit 4 - Downtime)

/ ˈfɝː.nɪ.tʃɚ/

/ ədˈvaɪs/

/ ɪˈkwɪp.mənt/

/ sɪɡˈnɪf.ə.kənt/

/ ˈriː.sɝːtʃ/

/ ˌɪn.fɚˈmeɪ.ʃən/

/ ˈlʌɡ.ɪdʒ/

/ taɪm/

/ˈaʊt.skɝːts/

/ˈweð.ɚ/

/wʊd/

/klɑːθ/

/ˈpɝː.fekt/

/ˈkɑːn.kriːt/Unit 3: Stories1 | 2 | 3 | Unit 5: Ideas

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học