Học từ vựng - Speakout ⇀ Upper Intermediate 2nd Edition (Unit 4 - Downtime)

/ɪk.ˈsep.ʃn̩əl/

/ˈbreθ.ˌtek.ɪŋ/

/ˈhɔːrˌs.bæk/

/rə.ˈmeɪn/

/ˈloʊk.l̩/

/ˈkɑːrd/

/ˈnoʊ ˈhaʊ/

/ˈmaɪnd/

/ˈkuːl ˈhe.dəd/

/ˈhjuː.mən ˈneɪ.tʃər/

/ˈɡʊd wɪθ/

/ˈsens əv ˈhjuː.mər/

/suːˈpɝːb/

/ sɪɡˈnɪf.ə.kənt/Unit 3: Stories1 | 2 | 3 | Unit 5: Ideas

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học