Học từ vựng - Speakout ⇀ Upper Intermediate 2nd Edition (Unit 5 - Ideas)

/praɪs/

/kæmˈpeɪn/

/ ˈdɑː.mə.neɪt/

/ˈprɑː.dʌkt/

/ˈmɑːr.kɪt/

/ rɪˈduːs/

/ əˈfekt/

/ ɪnˈkriːs/

/ hɑːrm/

/ ˈɪn.flu.əns/

/ dɪˈvel.əp/

/ ɪˈneɪ.bəl/

/ ˈloʊ.ɡoʊ/

/ eɪdʒ/

/ əˈdʒʌst/Unit 4: Downtime1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Unit 6: Age

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học