Học từ vựng - Speakout ⇀ Upper Intermediate 2nd Edition (Unit 5 - Ideas)

/rˌevəlˈuːʃənˌaɪz/

/ˈtreɪd ˈɒf/

/ˈiːko.ʊ ˈfrend.li/

/ˈe.nər.dʒi ə.ˈfɪ.ʃənt/

/ˈhænd ˈheld/

/ˈhaɪ ˌde.fə.ˈnɪʃ.n̩/

/ˈlɔːŋ ˈlaɪf/

/ˈpɑːkət ˈsaɪzd/

/ˈsoʊ.lə(r) ˈpaʊərd/

/ˌvɔɪs ˈæk.tɪ.ˌve.təd/

/ˈwɒ.tər.ˌpruːf/

/ˈbɪlt ɪn/

/ˈbreɪk ˌɪn.ˈtuː/

/en.ˈdɔːrs/

/ˈsiː ə ˈɡæp ɪn/Unit 4: Downtime1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Unit 6: Age

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học