Học từ vựng - Speakout ⇀ Upper Intermediate 2nd Edition (Unit 6 - Age)

/ˌʌn.prə.ˈdɪk.təb.l̩/

/ˌʌn.fə.ˈmɪ.ljər/

/ˈbaɪ ˈmʌnθ.li/

/ˈme.ɡə.ˌbaɪt/

/ˈmʌlti ˈstɔː.ri/

/ˈme.ɡəˌfoʊn/

/ˈɪn.tər.ˌsɪ.ti/

/ˈɡoʊ ˈnoʊ.weə(r)/

/həv ˈmɪkst ˈfiː.lɪŋz ə.ˈbaʊt/

/ˈlʊk ˈfɔːr.wərd ˈtuː/

/ɪn ˈnoʊ ˈtaɪm/

/ˈe.ni ˈtaɪm ˈnaʊ/

/ˈtaɪm ˈæf.tər ˈtaɪm/

/ɪn ðə ˈnɪk əv ˈtaɪm/Unit 5: Ideas1 | 2 | 3 | 4 | Unit 7: Media

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học