Học từ vựng - Speakout ⇀ Upper Intermediate 2nd Edition (Unit 6 - Age)

/ˈtræn.spɔːrt/

/ˈkred.ɪt ˌkɑːrd/

/ˈɪn.t̬ɚ.vjuː/

/ ˌɪn.t̬ɚˈnæʃ.ən.əl/

/oʊn/

/ˈmaɪ.krə.skoʊp/

/dred/

/ˈɪn.t̬ɚ.vəl/

/ˈmaɪ.kroʊ.tʃɪp/

/baɪˈlɪŋ.ɡwəl/

/dɪˈsper/

/pɪrs/

/ˈbaɪ.sə.kəl/

/ˈskuː.t̬ɚ/Unit 5: Ideas1 | 2 | 3 | 4 | Unit 7: Media

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học