Học từ vựng - Speakout ⇀ Upper Intermediate 2nd Edition (Unit 7 - Media)

/breɪk daʊn/

/pʊt ɒf/

/pɚˈsweɪd/

/ ədˈmɪt/

/ ˈfiː.tʃɚ/

/ nuːz/

/ ˈsʌp.lə.mənt/

/ lɪŋk/

/ˈprɑː.mɪs/

/rɪˈfjuːz/

/dɪˈnaɪ/

/ˈhed.laɪn/

/poʊstˈpoʊn/Unit 6: Age1 | 2 | 3 | 4 | Unit 8: Behaviour

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học