Học từ vựng - Speakout ⇀ Upper Intermediate 2nd Edition (Unit 7 - Media)

/ri.ˈæ.lə.ti ˈʃoʊ/

/ˈɡeɪm ˈʃoʊ /

/kaˈstuːm ˈdrɑː.mə/

/ˈkɜː.rənt ə.ˈferz/

/ˈsɪ.riəl/

/soʊp ˈɑː.prə/

/ˈbrɪŋ ˈaʊt/

/ˈpʊt ʌp/

/ˈteɪk ˈbæk/

/ˈtɝːn ˈaʊt/

/ˈteɪk ɑːn/

/ˈbrɪŋ ʌp/

/ˌed.ɪ.ˈtɔːr.ɪəl ˈpeɪdʒ/Unit 6: Age1 | 2 | 3 | 4 | Unit 8: Behaviour

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học