Học từ vựng - Speakout ⇀ Upper Intermediate 2nd Edition (Unit 8 - Behaviour)

/dɪˈsɪʒ.ən/

/ ˈprɪn.sə.pəl/

/ ˈsen.sə.t̬ɪv/

/ ˌdʒen.əˈrɑː.sə.t̬i/

/ ˌkɑːn.frənˈteɪ.ʃən.əl/

/ ɪkˈsplɔːr/

/ riːtʃ/

/ˈfɑː.loʊ/

/daɪˈrekt/

/ˈsen.sə.bəl/

/ɡriːd/

/ɪˈvæl.ju.eɪt/

/bɪˈtreɪ/

/əˈɡreʃ.ən/

/əˈɡres.ɪv/Unit 7: Media1 | 2 | 3 | 4 | Unit 9: Trouble

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học