Học từ vựng - Highly Recommended - New Edition (Unit 2 -  Giving information)

/ ˈer kənˌdɪʃ.ən.ɪŋ/

/ət ðə ˈtɑːp əv/

/ bɑːr/

/ ˈbed.ruːm/

/ ˈkɑːr ˌpɑːrk/

/ ˈkloʊk.ruːm/

//

//

/ flɔːr/

/ ˌɪn.fɚˈmeɪ.ʃən/Unit 1:  Taking phone calls1 | 2 | Unit 3:  Taking room reservations 

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học