Học từ vựng - Highly Recommended - New Edition (Unit 3 -  Taking room reservations )

/dɪˈpɑːr.tʃɚ/

/ əˈdʒɔɪ.nɪŋ/

/ əˈraɪv/

/ bæθ/

/ ˈbʊk.ɪŋ/

/ ˈbrek.fəst/

/ ˈfæm.əl.i/

/ ˈsaʊ.nə/

/ ˌsɪŋ.ɡəl ˈruːm/

/ˈtwɪn ˈruːm/Unit 2:  Giving informationUnit 4:  Taking restaurant bookings 

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học