Học từ vựng - Speakout ⇀ Upper Intermediate 2nd Edition (Unit 8 - Behaviour)

/ˈhænd ˈmeɪd/

/ˈwel ˈkwɑː.lə.ˌfaɪd/

/ˈlaɪf ˈtʃeɪndʒ.ɪŋ/

/ˈlɔːŋ ˈrʌn.ɪŋ/

/ˈθriː ˈjɪr̩ ˈlɔːŋ/

/ˈkɝː.li ˈherd/

/ˈtaɪt ˈfɪt.ɪŋ/

/ˈsən ˈtænd/

/ˈbrænd nuː/

/ˈstreɪt ˈherd/

/ˈbrɒd ˈʃoʊl.dəd/

/ˈdɑːrk ˈherd/

/ˈfer.nəs/

/ʌn.ˈhelp.fəl/

/ˈfoʊkəst/Unit 7: Media1 | 2 | 3 | 4 | Unit 9: Trouble

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học