Học từ vựng - Speakout ⇀ Upper Intermediate 2nd Edition (Unit 9 - Trouble)

/ˌkɑːn.trəˈvɝː.ʃəl/

/ əˈpɑː.lə.dʒaɪz/

/ prɪˈtend/

/ pɑːrˈtɪs.ə.peɪt/

/bæn/

/ bleɪm/

/ əˈfen.sɪv/

/ səˈspekt/

/haɪd/

/ˈpʌn.ɪʃ/

/ɡræb/

/seɪv/

/stiːl/

/tʃiːt/Unit 8: Behaviour1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Unit 10: Culture

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học