Học từ vựng - Speakout ⇀ Upper Intermediate 2nd Edition (Unit 9 - Trouble)

/aɪ.ˈden.tə.ti ˈθeft/

/ˈstɔːk.ɪŋ/

/ˈvæn.də.ˌlɪ.zəm/

/ˈdriːm/

/ˈθæŋk/

/ˈklɪr/

/ˈæk.tɪ.vəst/

/ˈfaɪn/

/ˌmɪ.ˈsteɪk/

/bi ˈteɪkən ɪn/

/daɪ.ˈvɝːt/

/ˈfɑːl ˈfɔːr/

/ˈfuːl/

/ˈswɑːp/Unit 8: Behaviour1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Unit 10: Culture

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học