Học từ vựng - Speakout ⇀ Upper Intermediate 2nd Edition (Unit 10 - Culture)

/leŋθ/

/haɪt/

/bredθ/

/ɪnˈlɑːrdʒ/

/mʌst/

/ɑːlˈtɝː.nə.t̬ɪv/

/ˈreɪv ˌri.ˈvjuː/

/ˈsel ˈaʊt/

/ˈhaɪp/

/ˈlet.ˌdaʊn/

/ˈflɑːp/

/ˈmeɪn.ˌstrim/

/ˈdrəmz/Unit 9: Trouble1 | 2 | 3 | 4 | Unit 1: Origins

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học