Học từ vựng - Speakout ⇀ Upper Intermediate 2nd Edition (Unit 10 - Culture)

/ˈreɪv ˌri.ˈvjuː/

/ˈsel ˈaʊt/

/ˈhaɪp/

/ˈlet.ˌdaʊn/

/ˈflɑːp/

/ˈmeɪn.ˌstrim/

/ˈdrəmz/

/əˈk.uː.stɪk ɡə.ˈtɑːr/

/ˈfɪd.l̩/

/ˈtʃelo.ʊ/

/ˈɡrænd pi.ˈæno.ʊ/

/tramˈboʊn/

/ˈfluːt/Unit 9: Trouble1 | 2 | 3 | 4 | Unit 1: Origins

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học