Học từ vựng - Speakout ⇢ Advance 2nd Edition (Unit 1 - Origins)

/ ˌkɑːn.ʃiˈen.ʃəs/

/ʃaɪn/

/dɪm/

/kənˈsɪd.ɚ.ət/

/ˈsɑː.lə.ter.i/

/ˈlɪb.ər.əl/

/nʊˈrɑː.t̬ɪk/

/ˈpredʒ.ə.dɪst/

/kənˈsɝː.və.t̬ɪv/

/aɪˈkɑː.nɪk/

/ˌmɪd.əl ˈneɪm/

/ˈme.rid ˈneɪm/

/pər.ˈsep.tɪv/Unit 10: Culture1 | 2 | 3 | 4 | Unit 2: Opinion

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học