Học từ vựng - Speakout ⇢ Advance 2nd Edition (Unit 2 - Opinion)

/ treɪt/

/ ˈkɑːn.sə.kwənt.li/

/ ˈtɑːr.ɡɪt/

/ˌnev.ɚ.ðəˈles/

/pɚˈspek.tɪv/

/ɪnˈher.ɪt/

/mæɡˈnɪf.ə.sənt/

/ˈlaɪk.waɪz/

/ˈster.i.ə.taɪp/

/dɪˈlæp.ə.deɪ.t̬ɪd/

/ʌnˈspɔɪld/

/kənˈvɪn.sɪŋ/

/kən.ˈstrəkt ə ˈθɪ.ri/

/sə.ˈpɔːrt ə ˈθɪ.ri/

/ˈfɑːl ˈdaʊn/Unit 1: Origins1 | 2 | 3 | 4 | Unit 3: Places

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học