Học từ vựng - Speakout ⇢ Advance 2nd Edition (Unit 2 - Opinion)

/kən.ˈstrəkt ə ˈθɪ.ri/

/sə.ˈpɔːrt ə ˈθɪ.ri/

/ˈfɑːl ˈdaʊn/

/ˈmeɪk ə ˈkɪl.ɪŋ/

/ˈlɒntʃ ə kæm.ˈpeɪn/

/ˌdʒɔɪn ˈfɔːr.səz/

/ˈaɪˌoʊp.nɪŋ/

/ˈnero.ʊ ˈmaɪn.dəd/

/ˈsek.ənd ˈθɔːts/

/prik.ən.ˈsep.ʃn̩/

/ðə ˈdʒen.r̩əl ə.ˈpɪ.njən/

/ˈkiːp ˈjɔːr ə.ˈpɪ.njənz ˈtuː jər.ˈself/

/ˈpɝː.sən.əl əˈpɪn.jən/

/ə.ˈpɪ.njə.ˌne.təd/

/aɪ.ˌdiə.ˈlɪ.stɪk/Unit 1: Origins1 | 2 | 3 | 4 | Unit 3: Places

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học