Học từ vựng - Speakout ⇢ Advance 2nd Edition (Unit 3 - Places)

/ˈɝːθ.ˌbɑːwnd/

/ˈɪn.sə.ˌle.tər/

/ˈdwel.ɪŋ/

/ə.ˈdɔːrn wɪθ/

/ˌfɪ.ɡjə.ˈriːn/

/ˈnoʊ.mæd/

/ˈtʃɪ.li/

/ˈɡɒ.di/

/ˈnɒ.ti/

/ˈɡluː.mi/

/ˈruː.mi/

/ˈdʒoʊ.ki/

/ˈpoʊk.i/

/ˈe.ri/

/ˌoʊv.ə.ˈpɒ.pju.leɪ.tɪd/Unit 2: Opinion1 | 2 | 3 | 4 | Unit 4: Justice

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học