Học từ vựng - Speakout ⇢ Advance 2nd Edition (Unit 3 - Places)

/ ˌɪn.t̬ɚˈækt/

/ ˈspɪr.ət/

/ ˈred.i/

/ ˈsʌb.weɪ/

/koʊˈɑː.pə.reɪt/

/ˈref.juːdʒ/

/səˈkluː.dɪd/

/ˈɪn.frəˌstrʌk.tʃɚ/

/ˈprɪm.ə.t̬ɪv/

/ˈpriː.vi.əs/

/ˌsuː.pɚˈnætʃ.ɚ.əl/

/ˈdrɪr.i/

/kənˈdʒes.tʃən/

/ˈdeɪ.li/

/ˈʃeɪ.di/Unit 2: Opinion1 | 2 | 3 | 4 | Unit 4: Justice

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học