Học từ vựng - Speakout ⇢ Advance 2nd Edition (Unit 4 - Justice)

/ˈben.ə.fɪt/

/ ɪmˈpɔːr.tənt/

/ daɪˈlem.ə/

/ˈproʊ.test/

/fɑːlt/

/feɪk/

/əˈses/

/səˈspend/

/help/

/ɪn.t̬əlˌek.tʃu.əl ˈprɑː.pɚ.t̬i/

/ˈdrʌɡz rə.ˈleɪ.təd/

/pə.ˈliːs ˈreɪd/

/ˈdrʌɡz ˈreɪd/Unit 3: Places1 | 2 | 3 | 4 | Unit 5: Secrets

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học