Học từ vựng - Speakout ⇢ Advance 2nd Edition (Unit 4 - Justice)

/ˈdrʌɡz rə.ˈleɪ.təd/

/pə.ˈliːs ˈreɪd/

/ˈdrʌɡz ˈreɪd/

/ˈrɑːŋ.fəl kənˈvɪk.ʃən/

/ˈhjuː.mən ˈraɪts/

/ˌtʃaɪld ˈleɪbər/

/ˌek.ə.ˈnɑː.mɪk dɪ.ˈve.ləp.mənt/

/ˈkæ.pə.təl ˈpʌ.nɪ.ʃmənt/

/rə.ˈlɪ.dʒəs ˈfriː.dəm/

/ən.ˌvaɪ.rən.ˈmen.tl̩ ə.ˈwer.nəs/

/ˈɡʌn kənˌtroʊl/

/ˌɪ.ˈliːɡ.l̩ ˌɪ.mə.ˈɡreɪʃ.n̩/

/ˈsɪ.vəl ˈlɪ.bər.tiz/Unit 3: Places1 | 2 | 3 | 4 | Unit 5: Secrets

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học