Học từ vựng - Speakout ⇢ Advance 2nd Edition (Unit 5 - Secrets)

/mɪθ/

/ˌkɑːn.fəˈden.ʃəl/

/dɪˈspruːv/

/ˈver.ə.faɪ/

/dɪˈzɝː.t̬ɪd/

/əˈbæn.dənd/

/ɪnˈdʒʌŋk.ʃən/

/bɪ.ˈtwiːn ˈjuː ænd ˈmiː/

/ˈkovərt/

/ˈhəʃ ˈhəʃ/

/ˈblɝːt ˈaʊt/

/ˈtɑːp ˈsiː.krət/

/kən.ˈven.ʃn̩əl ˈwɪz.dəm/

/pər.ˈsep.ʃn̩/Unit 4: Justice1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Unit 6: Trends

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học