Học từ vựng - Speakout ⇢ Advance 2nd Edition (Unit 5 - Secrets)

/bɪ.ˈtwiːn ˈjuː ænd ˈmiː/

/ˈkovərt/

/ˈhəʃ ˈhəʃ/

/ˈblɝːt ˈaʊt/

/ˈtɑːp ˈsiː.krət/

/kən.ˈven.ʃn̩əl ˈwɪz.dəm/

/pər.ˈsep.ʃn̩/

/ˈfæ.lə.si/

/ʌnˈk.ə.vər/

/ˌɪn.ˈtuːə.tɪ.vli/

/də.ˈbəŋk/

/ˈtekst ˈme.sədʒ/

/ˈvɪ.dio.ʊ ˈɡeɪm/

/ˈfæst ˈfuːd/Unit 4: Justice1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Unit 6: Trends

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học