Học từ vựng - Speakout ⇢ Advance 2nd Edition (Unit 6 - Trends)

/ə.ˈbʌv.bɔːrd/

/ˈoʊv.r̩ ðə ˈtɑːp/

/kə.ˈmænd/

/ˈmaɪnd ˈjɔːr ˈlæŋ.ɡwɪdʒ/

/ˈded ˈlæŋ.ɡwɪdʒ/

/ə.ˈfen.sɪv ˈlæŋ.ɡwɪdʒ/

/ˈev.rɪ.deɪ ˈlæŋ.ɡwɪdʒ/

/ˈɡloʊb.l̩ ˈlæŋ.ɡwɪdʒ/

/ə.ˈfɪʃ.l̩ ˈlæŋ.ɡwɪdʒ/

/ˈɡet ɪn ə ˈwɝːd ɪn ˈeˌdʒ.wez/

/ˈɡet ˈtuː ðə ˈpɔɪnt/

/ˈtɔːk ˈʃɑːp/

/ˈnɑːt ˈmeɪk ˈhed ɔːr ˈteɪl əv/

/ˈtuː ˈseɪ ðə ˈliːst/

/ˈɡet ðə ˈrɒŋ ˈend əv ðə ˈstɪk/Unit 5: Secrets1 | 2 | 3 | Unit 7: Freedom

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học