Học từ vựng - Speakout ⇢ Advance 2nd Edition (Unit 7 - Freedom)

/prəˈdʌk.ʃən/

/əˈten.dənt/

/ ˈsɪm.pə.θi/

/ɪnˈkɜːrɪdʒ/

/ ɪnˌθuː.ziˈæs.tɪk/

/ pɚˈsuː/

/ ˈmoʊ.t̬ə.veɪt/

/ ˌek.spɝːˈtiːz/

/ˈvɪz.ə.bəl/

/prəˈfes.ɚ/

/ɪkˈspoʊz/

/ˈdɑː.mə.nənt/

/ˈmæs.ɪv/

/səˈspɪʃ.əs/Unit 6: Trends1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Unit 8: Time

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học