Học từ vựng - Speakout ⇢ Advance 2nd Edition (Unit 7 - Freedom)

/ˈheɪ ˈfiː.vər/

/ˌɪn.ˌve.stə.ˈɡeɪʃ.n̩/

/ˈdeɪ ˈʃɪft/

/ˈnaɪt ˈʃɪft/

/ˈɝː.li ˈʃɪft/

/ˈleɪt ˈʃɪft/

/ˈsplɪt ˈʃɪft/

/ˈten ˈaʊər ˈʃɪft/

/ə.ˈlæ.brət/

/ˈdɑːrkən/

/ˈstreŋ.θn̩/

/ˈbraɪt.n̩/

/lˈiːɡəlˌaɪz/

/mˈɑːdɚnˌaɪz/Unit 6: Trends1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Unit 8: Time

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học