Học từ vựng - Speakout ⇢ Advance 2nd Edition (Unit 8 - Time)

/ðə ˈaʊt.ˌset/

/ə ˈpɪk.tʃər ˈɪz ˈwɜːθ ə ˈθaʊz.n̩d ˈwɝːdz/

/ˈbe.tər ˈseɪf ˈðæn ˈsɑː.ri/

/ˈaʊt əv ˈsaɪt ˈaʊt əv ˈmaɪnd/

/hoʊm ˈɪz ˈhwer̩ ðə ˈhɑːrt ˈɪz/

/ˈpræk.tɪs ˈhwʌt ˈjuː ˈpriːtʃ/

/roʊm ˈwɑː.zənt ˈbɪlt ɪn ə ˈdeɪ/

/ˈbe.ɡərz ˈkænt bi ˈtʃuː.zərz/

/ˈbe.tər ˈleɪt ˈðæn ˈne.vər/

/ˈstraɪk ˈwaɪl ðə ˈaɪərn ˈɪz hɑːt/

/ˈkiːp wʌnz noʊz ˈtuː ðə ˈɡraɪndˌstoʊn/

/ˈnoʊ ˈrest ˈfɔːr ðə ˈwɪkəd/

/ˈpʊt ˈjɔːr ˈbest ˈfʊt ˈfɔːr.wərd/

/ˈʃer ænd ˈʃer ə.ˈlaɪk/

/ðə ˈɝː.li ˈbɝːd ˈkæ.tʃəz ðə ˈwɝːm/Unit 7: Freedom1 | 2 | 3 | Unit 9: Inspiration

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học