Học từ vựng - Highly Recommended - New Edition (Unit 6 -  Receiving guests )

/ ˈɑː.t̬əm/

/ ˈbæɡ.ɪdʒ/

/ ˈher səˌlɑːn/

/ ˌhoʊm ˈæd.res/

/ laʊndʒ/

/ ˈlʌɡ.ɪdʒ/

/ naɪt/

/ sprɪŋ/

/ ˈsʌm.ɚ/

/ ˈwɪn.t̬ɚ/Unit 5:  Giving polite explanations Unit 7:  Serving in the bar 

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học