Học từ vựng - Highly Recommended - New Edition (Unit 7 -  Serving in the bar )

/ bɪr/

/ ˈbræn.di/

/ ˈkɑːk.teɪl/

/ˈdraɪ ˈwaɪn/

/ dʒɪn/

/mə.ˈdɪ.rə/

/ˈmiː.dɪəm ˈdraɪ ˈwaɪn/

/ ˈmɪn.ər.əl ˌwɑː.t̬ɚ/

/ pæsˈtiːs/

/ pɔːrt/

/ rʌm/

/ ˈʃer.i/

/ ˈsoʊ.də/

/ ˌsɑːft ˈdrɪŋk/Unit 6:  Receiving guests 1 | 2 | Unit 8:  Instructions 

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học