Học từ vựng - Highly Recommended - New Edition (Unit 5 -  Giving polite explanations )

/ əkˈsept/

/ eɪdʒ/

/ ˈen.i.θɪŋ/

/ ˈkrɪs.məs/

/ left/

/ ˌæf.tɚ.təˈnuːn/

/ ˌmɪdˈmɔːr.nɪŋ/Unit 4:  Taking restaurant bookings Unit 6:  Receiving guests 

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học