Học từ vựng - Highly Recommended - New Edition (Unit 8 -  Instructions )

/ freʃ/

/ ˌæŋ.ɡəˈstʊr.ə ˈbɪt̬.ɚ/

/ ˈbɑːr ˌspuːn/

/ ˈkæs.tɚ ˌʃʊɡ.ɚ/

/ ˈtʃer.i/

/ tʃɪl/

/ˈkɑːk.ˌtel ˈɡlæs/

/ hæf/

/ ˈlɪk.wɪd/

/ mɪks/Unit 7:  Serving in the bar 1 | 2 | Unit 9:  Taking a food order 

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học