Học từ vựng - Highly Recommended - New Edition (Unit 10 - Desserts and cheese )

/ ˈblæk.kɝː.ənt/

/ bluː/

/ tʃiːz/

/ˈtʃɒ.klət ˈsɒs/

/ dɪˈlɪʃ.əs/

/ hɑːrd/

/ məˈræŋ/

/ ˈræz.ber.i/

/ sɑːft/

/ sɔːrˈbeɪ/

/ vəˈnɪl.ə/Unit 9:  Taking a food order Unit 11: Talking about wine 

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học