Học từ vựng - Highly Recommended - New Edition (Unit 11 - Talking about wine )

/prəˈduːs/

/ ɪmˈpruːv/

/ ˈpɑː.pjə.lɚ/

/ ˌrek.əˈmend/

/ bɪˈkʌm/

/ ˈdɪs.trɪkt/

/ iːst/

/ ˈek.səl.ənt/

/ faɪn/

/ˈlaɪt waɪn/

/ nɔːrθ/

/ saʊθ/

/ west/Unit 10: Desserts and cheese Unit 12: Dealing with requests 

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học