Học từ vựng - Highly Recommended - New Edition (Unit 12 - Dealing with requests )

/ ədˈvaɪs/

/ˈbɪz.nəs ˈtræ.və.lər/

/ ˌkɑːn.vɚˈseɪ.ʃən/

/ ˈkʌt.lɚ.i/

/ dɪˈleɪ/

/ ˈdɝː.t̬i/

/ dɪˈseɪ.bəld/

/ ˈaɪ ˌkɑːn.tækt/

/ ˈhoʊm.wɝːk/

/ mɔːr/Unit 11: Talking about wine 1 | 2 | Unit 13: Describing dishes 

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học