Học từ vựng - Highly Recommended - New Edition (Unit 13 - Describing dishes )

/ˈʌn.jən/

/ˈbeɪkt/

/ˈbʌt.r̩ ˈnaɪf/

/ ˈkæn.dəl/

/ˌdɪ.ˈzɝːt ˈfɔːrk/

/ˌdɪ.ˈzɝːt ˈspuːn/

/ˈfɪʃ ˈfɔːrk/

/ ˈfɪʃ ˌnaɪf/

/ˈflaʊər ə.ˈreɪndʒ.mənt/

/ˈhɑːrd ˌbɔɪld ˈeɡ/

/ ˈleɪ.ɚ/

/ ˈmʌs.əl/

/ ˈnæp.kɪn/

/ ˈpep.ɚ ˌmɪl/

/ ˈpaɪn ˌnʌt/Unit 12: Dealing with requests 1 | 2 | Unit 14: Dealing with complaints 

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học