Học từ vựng - Highly Recommended - New Edition (Unit 14 - Dealing with complaints )

/ əˈten.dənt/

/ ˈdʌs.ti/

/ ˈfɪl.θi/

/ˈflæt ˈbɪr/

/ ɪmˈpɔːr.tənt/

/ leɪt/

/ ˌnekst ˈdɔːr/

/ ˈnoʊ.bɑː.di/

/ nɔɪz/

/ ɑːf/

/ ˌoʊ.vɚˈbʊk/

/ ˌoʊ.vɚˈkʊk/

/ ruːd/

/ ˈsɑːl.t̬i/

/ ˌʃɔːrtˈstæft/Unit 13: Describing dishes 1 | 2 | Unit 15: Jobs and workplaces 

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học