Học từ vựng - Highly Recommended - New Edition (Unit 15 - Jobs and workplaces )

/ əˈraɪ.vəl/

/ kæʃˈɪr/

/ kliːn/

/ ˌdraɪˈkliː.nɪŋ/

/ ˈduː.t̬i/

/ frʌnt ˈɑː.fɪs/

/ ˈhaʊsˌkiː.pɚ/

/ ɪn ˈruːm ˌsɝː.vɪs/

/ ˈpeɪ.stri/

/ ˈpeɪ.mənt/Unit 14: Dealing with complaints 1 | 2 | Unit 16: Explaining and instructing 

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học