Học từ vựng - Highly Recommended - New Edition (Unit 16 - Explaining and instructing )

/ ˈhaɪ.dʒiːn/

/ bɪn/

/ˈbɑː.di ˈloʊʃ.n̩/

/ breɪk/

/ tʃɑːp/

/ ˈkɑː.lən.dɚ/

/ ˌkɑːm.pləˈmen.t̬ɚ.i/

/ ˈflɔːr.ət/

/ ˌdʒuː.li.ˈen/

/ˈpɪlo.ʊ ˈkeɪs/

/ prɪˈper/

/ skreɪp/

/ ʃiːt/Unit 15: Jobs and workplaces 1 | 2 | Unit 17: Taking telephone requests 

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học