Học từ vựng - Market Leader Pre-intermediate - Third Edition (Unit 7 - New Business)

/ˈdɪs.kaʊnt/

/ɪksˈtʃeɪndʒ ˌreɪt/

/ˌbæləns əv ˈtreɪd/

/bjʊˈrɑkrəsi/

/dɪˈpɑːr.tʃɚ/

/ˈen.ɚ.dʒi/

/ˌɒn.trə.prəˈnɜːr /

/ɪˈstæb.lɪʃ/

/ɪkˈspaɪr/

/faʊnˈdeɪ.ʃən/

/ˌɡroʊs dəˌmes.tɪk ˈprɑː.dʌkt/

/grænt/

/ˈhaɪˌkwɑː.lə.t̬i/

/ɪnˈfleɪʃən/

/ˈɪn.trɪst ˌreɪt/Unit 6: Entertaining1 | 2 | Unit 8: Marketing

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học