Học từ vựng - Highly Recommended - New Edition (Unit 17 - Taking telephone requests )

/ suːp/

/ ˈbiːfˌbɝː.ɡɚ/

/ blaʊs/

/ ˈkɑːr.dɪ.ɡən/

/ ˌkɑːn.t̬ən.en.t̬əl ˈbrek.fəst/

/ ˈdɪn.ɚ ˌdʒæk.ɪt/

/ ˈfɔɪ.ɚ/

/ ˌɡɑːr.lɪk ˈbred/

/ ˈher.kʌt/

/ ˈaɪs ˌkriːm/Unit 16: Explaining and instructing 1 | 2 | Unit 18: Taking difficult phone calls 

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học