Học từ vựng - Highly Recommended - New Edition (Unit 18 - Taking difficult phone calls )

/ˈɑː.pə.reɪ.t̬ɚ/

/ˈdɪs.kaʊnt/

/ˈstæn.dɚd/

/ ɪnˈkluːd/

/ ˈbʌdʒ.ɪt/

/ ˈbæt̬.ɚ.i/

/ˈbɪ.zi ˈtoʊn/

/kə.ˈlekt ˈkɒl/

/ˈkɔːrd.ləs ˈfoʊn/

/ˈkʌntr.i koʊd/

/ ˈdaɪ.ə.lɪŋ ˌtoʊn/

/ ˈhænd.set/

/ˌɪnt.r̩.ˈnæʃ.n̩.əl ˈkɒl/

/ˈkiː ɪn/Unit 17: Taking telephone requests 1 | 2 | Unit 19: Health and safety at work 

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học