Học từ vựng - Highly Recommended - New Edition (Unit 19 - Health and safety at work )

/trɪp/

/ˈreɡ.jə.lɚ/

/ ˈsʌb.dʒekt/

/ əˈnaʊns.mənt/

/ə.ˈsem.bli pɔɪnt/

/ bend/

/ ɪˈvæk.ju.eɪt/

/ ˈfaɪr əˌlɑːrm/

/ ˈfaɪr brɪˌɡeɪd/

/ ˈfaɪr ˌdrɪl/

/ ˈfaɪr ɪkˌstɪŋ.ɡwɪ.ɚ/Unit 18: Taking difficult phone calls 1 | 2 | Unit 20: Giving directions indoors 

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học