Học từ vựng - Highly Recommended - New Edition (Unit 20 - Giving directions indoors )

/ˈɑː.pə.zɪt/

/ bæθ/

/ ˈbæθ ˌmæt/

/ ˈbed.ɪŋ/

/ˈbed.ˌsaɪd laɪt/

/ ˈbed.spred/

/ bɪˈdeɪ/

/ ˈblæŋ.kɪt/

/ ˈkæb.ən.ət/

/ ˈkɑːr.pət/

/ˈkɑːn.fə.rəns ˈruːm/

/ ˈkʌb.ɚd/

/ ˈkɝː.t̬ən/Unit 19: Health and safety at work 1 | 2 | 3 | Unit 21: Giving directions outside 

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học