Học từ vựng - Highly Recommended - New Edition (Unit 21 - Giving directions outside )

/ krɑːs/

/ daɪˈrekt/

/ mɪs/

/ mjuːˈziː.əm/

/ ˌaʊtˈsaɪd/

/ ˈtreɪn ˌsteɪ.ʃən/

/ stɑːp/

/ ˈsʌb.weɪ/

/ tuːb/

/ ˌʌn.dɚˈɡraʊnd/Unit 20: Giving directions indoors Unit 22: Facilities for the business traveller 

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học