Học từ vựng - Highly Recommended - New Edition (Unit 22 - Facilities for the business traveller )

/ ɪˈkwɪp.mənt/

/ˈer.ˌpɔːrt ˈtræn.sfɝː/

/ ˌɑːdioʊ-/

/ ˈbeɪ.biˌsɪt̬.ɪŋ/

/ ˈbæŋ.kwə.t̬ɪŋ/

/ ˈbɑːr.bɚ/

/ ˈbɔːrd.ruːm/

/ ˈbrɑːd.bænd/

/ ˈkæb.ɚ.eɪ/

/ˈkɑːr ˈhaɪər/

/ˈkɜː.riər ˈsɝː.vəs/

/ˈkʌ.vərd ɡə.ˈrɑːʒ/

/ ɪkˈskɝː.ʃən/

/ɪk.ˈspres ˈtʃeˌk.ɑːwt/

/ ˈflɔːr ˌʃoʊ/Unit 21: Giving directions outside 1 | 2 | Unit 23: Offering help and advice 

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học