Học từ vựng - Highly Recommended - New Edition (Unit 23 - Offering help and advice )

/ˈden.tɪst/

/ˈæk.sə.dənt ri.ˈpɔːrt/

/ ˈæm.bjə.ləns/

/ ˈæz.mə/

/ˈbliː.dɪŋ/

/ brɪˈɡeɪd/

/ bɝːn/

/ koʊld/

/ kʌt/

/ ˌdaɪ.əˈriː.ə/

/ ˈdɑːk.tɚ/

/ ˈɪr.eɪk/

/ ɪˈmɝː.dʒən.si/Unit 22: Facilities for the business traveller 1 | 2 | 3 | Unit 24: Dealing with problems 

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học