Học từ vựng - Q Skills for Success - Reading and Writing - Level 4 - 2nd (Unit 2 - Consumer Behavior)

/ɪnˈvest.mənt/

/dɪˈstɪŋ.ɡwɪʃ/

/ˌɪndɪˈvɪdʒuəl/

/ ˈkɑːn.sept/

/ ɪˈvɑːlv/

/ ˈfiː.tʃɚ/

/ˈfoʊ.kəs ɑːn/

/ in ˈθɪr.i/

/ ˈlɪb.ə.reɪt/

/ ˈmen.t̬əl.i/

/ ˈmɪn.ə.maɪz/

/ ˈneɡ.ə.t̬ɪv/

/ ˈnuː.trəl/Unit 1: Sociology1 | 2 | Unit 3: Developmental Psychology

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học