Học từ vựng - Q Skills for Success - Reading and Writing - Level 4 - 2nd (Unit 1 - Sociology)

/ kənˈfrʌnt/

/ əˈtʃiːv.mənt/

/ɪkˈnɑl·ɪdʒd, æk-/

/ kənˈstreɪnd/

/kraɪˈtɪriə/

/ ɪnˈklaɪnd/

/ ɪnˈhɪr.ənt.li/

/ ɪˈnɪʃ.ə.t̬ɪv/

/ pɚˈsuː/

/ rɪˈzɑːlv/

/ ˈvɝː.ʒən/Unit 29: Test Your SelfUnit 2: Consumer Behavior

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học