Học từ vựng - Q Skills for Success - Reading and Writing - Level 4 - 2nd (Unit 3 - Developmental Psychology)

/ kriˈeɪ.tɪv/

/ ɪɡˈzædʒ.ə.reɪt/

/ səˈlekt/

//

/ əˈsʌmp.ʃən/

/ ˈæk.jɚ.ət.li/

/ ˈkæp.tʃɚ/

/ ˈkɑː.liːɡ/

/ kənˈsɪs.tənt wɪð/

/ ɪˈkwɪpt wɪð/

/ ˈmoʊ.t̬ə.veɪt/

/ ˈpɪr.i.əd/

/ sɪɡˈnɪf.ə.kəns/

/ səˈspekt/

/ ˌθiː.əˈret̬.kəl.i/Unit 2: Consumer BehaviorUnit 4: Anthropology

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học