Học từ vựng - Q Skills for Success - Reading and Writing - Level 4 - 2nd (Unit 6 - Education)

/ ɪˈneɪ.bəl/

/ trænˈzɪʃ.ən/

/ əˈkwaɪɚ/

/ əˈdʒʌst/

/ æmˈbɪɡ.ju.əs/

/ ˈæn.əl.aɪz/

/ ænˈtɪs.ə.peɪt/

/ əˈproʊtʃ/

/ ˈkɑːn.stənt/

/ ˈkɑːn.tækt/

/ ɪnˈkaʊn.t̬ɚ/

/ ˌek.spɝːˈtiːz/

/ fɪkst/

/ ɪnˈsen.t̬ɪv/Unit 5: Nutritional Science1 | 2 | Unit 7: Anthropology

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học