Học từ vựng - Q Skills for Success - Reading and Writing - Level 5 - 2nd (Unit 4 - International Relations)

/ kənˈsɝːv/

/ kənˈsɑː.lə.deɪt/

/ ˈkruː.ʃəl/

/ ˈdɑːn.t̬ɪŋ/

/ ˈdev.ə.steɪ.t̬ɪŋ/

/ dɪˈvoʊt/

/ ˈduː.bi.əs/

/ ɪˈroʊ.ʒən/

/ ɪkˈstɪŋkt/

/ dʒəˈnet̬.ɪk/

/ ɪnˈhæb.ɪt/

/ ɪnˈten.sɪv.li/

/ mʌnˈdeɪn/

/ ˈnæv.ə.ɡeɪt/

/ ˈɔːr.bɪt/Unit 3: Media Studies1 | 2 | Unit 5: Urban Planning

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học