Học từ vựng - Career Paths Tourism - Book 2 (Unit 1 - Cultural differences)

/ ˈaɪ ˌkɑːn.tækt/

/ ɪnˈʃʊr/

/ ˈæd.res/

/ əˈpɔɪnt.mənt/

/ ˌkɑːn.frənˈteɪ.ʃən.əl/

/ ˈkʌl.tʃɚ.əl ˈdɪf.ər.əns/

/ peɪ əˈten.ʃən/

/ ˈpɝː.sən.əl speɪs/

/ prɪˈfɝː/

/ ˈsɝː.neɪm/

/ ˈtaɪm.li.nəs/

/ ˈvaɪ.ə.leɪt/Unit 8: Health SciencesUnit 2: Travel packages

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học