Làm kiểm tra | Vocabulary learning | Testing


Các bài kiểm tra ()

Bài kiểm tra số 1 (Unit 1 - 2 -3)

Tổng số câu hỏi: 20

Thời gian làm bài: 30 phút

Bài kiểm tra số 2 (Unit 4 - 5 - 6)

Tổng số câu hỏi: 20

Thời gian làm bài: 30 phút

Bài kiểm tra số 3 (Unit 7 - 8 - 9)

Tổng số câu hỏi: 20

Thời gian làm bài: 30 phút

Bài kiểm tra số 4 (Unit 10 - 11 - 12)

Tổng số câu hỏi: 20

Thời gian làm bài: 30 phút

Bài kiểm tra số 5 (Unit 13 - 14 15)

Tổng số câu hỏi: 20

Thời gian làm bài: 30 phút

Test Unit 1-2-3

Tổng số câu hỏi: 30

Thời gian làm bài: 30 phút

Test Unit 4-5-6

Tổng số câu hỏi: 30

Thời gian làm bài: 30 phút

tracnghiem

Tổng số câu hỏi: 10

Thời gian làm bài: 10 phút