Học từ vựng | Vocabulary learning


Học từ vựng

Bộ sách Q Skills for Success - Reading and Writing - Level 2 - 2nd

UNIT 1 - Marketing

Tổng số từ vựng: 15

UNIT 2 - Psychology

Tổng số từ vựng: 16

UNIT 3 - Social Psychology

Tổng số từ vựng: 16

UNIT 4 - Sociology

Tổng số từ vựng: 16

UNIT 5 - Business

Tổng số từ vựng: 17

UNIT 6 - Information Technology

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 7 - Environmental studies

Tổng số từ vựng: 19

UNIT 8 - Public Health

Tổng số từ vựng: 20