Học từ vựng | Vocabulary learning


Học từ vựng

Bộ sách 4000 Essential English Words - Book 4

UNIT 1 - The History of Chocolate

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 2 - Monkey Island

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 3 - The Young Man and the Old Man

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 4 - The Tricky Fox

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 5 - The Magic Computer

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 6 - Jack Frost and the Pudding

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 7 - The Architect’s Plan

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 8 - Janie and the Music Player

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 9 - Growing to be Great

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 10 - Anton’s Great Discovery

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 11 - How a Singer Helped Win the War

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 12 - The Sun and the North Wind

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 13 - The Big Race

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 14 - The Brothers and the Bread

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 15 - Laika, the Space Dog

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 16 - Gwen’s New Friends

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 17 - Kara Goes Camping

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 18 - The School Play

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 19 - Isaac’s First Plane Trip

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 20 - The Betrayal

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 21 - The Teller and the Thieves

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 22 - The Scribe’s Warning

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 23 - How the Dinosaurs Really Died

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 24 - The Traveler and the Innkeeper

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 25 - Gilbert and the Lizard

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 26 - The Forest People

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 27 - Dying Forest

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 28 - Thucydides and the Plague of Athens

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 29 - The Solar Car Race

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 30 - The Heirs

Tổng số từ vựng: 20