Luyện tập từ vựng ( Speakout ↠ Pre-Intermediate 2nd Edition)

Bạn có thể thất vọng khi bạn thất bại, nhưng bạn sẽ không thể thành công nếu không cố gắng. (Beverly Sills)

Unit 1: Life

Unit 2: Work

Unit 3: Time out

Unit 4: Great minds

Unit 5: Travel

Unit 6: Fitness

Unit 7: Changes

Unit 8: Money

Unit 9: Nature

Unit 10: Society

Unit 11: Technology

Unit 12: Fame